March 28, 2004

secret life

In September, black dogs are at my heels.
Kuugatsu wa kurai inutachi ga boku no atotsukete kuru
九月は 暗い犬たちが僕の後着けてくる

Emptiness: the end of summer and your afterimage.
Kuuhaku wa natsu no owari to kimi no zanzou
空白は 夏の終わりと君の残像

In October, those dogs are gone, long gone.
Juugatsu ni wa ano inutachi mo inai mou inai
十月には あの犬たちもいない もういない

Spontaneous poetry: trees are colored, a season named Fall.
Guuei wa kigi wa iroduki aki to iu na no kisetsu
偶詠は 木々は色付き秋という名の季節

blue, green, red   
sun sun, rain rain

yellow, orange, nothing
low

In September, my dependent personality calls on friends.
Kuugatsu wa mazushii boku no jinkaku ga tomo o yobu
九月は 貧しい僕の人格が友を呼ぶ

My shabby poem is chewed up by the dogs
Misuborashii boku no shi wa inutachi ga kajitteiru
見窄らしい僕の詩は 犬たちが齧っている

blue, green, red  
sun sun, rain rain

yellow, orange, nothing        
low

Won't you chat about our secret lives?
Bokutachi no himitsu no raifu ni tsuite hanasanai ka
僕たちの秘密のライフについて話さないか

Within every single person's life...
Ari to arayuru ningen no raifu no naka de...
ありとあらゆる人間のライフの中で...

Posted at March 28, 2004 11:27 AM